Základní informace
Program diety je výživový program, určený k normalizaci metabolismu a hmotnosti. Byl vyvinut na základě dlouholetých výzkumů a úzké  spolupráce  lékařů, vědeckých pracovníků z oboru výživy a ostatních odborníků, ve výživovém institutu  v Issenu, SRN. 
Poradenství a prodej mohou poskytovat pouze školení a certifikovaní poradci, kteří  poskytují  rady a tipy, související s redukcí hmotnosti, přípravou potravin, a správným dodržováním jídelního plánu. Nestanovují diagnózy a  neléčí (pokud nejsou zároveň lékaři v daném oboru).
Jestliže trpíte nebo jste trpěli chorobou, při které by mohla být změna Vašeho dosavadního jídelníčku nevhodná, měl by o Vaší účasti v programu rozhodnout váš ošetřující lékař. Konzultujte, prosím, v takových případech Vaši účast v programu nejprve s Vaším ošetřujícím lékařem.
Principy
Prohlašuji, že mi byly jasně a srozumitelně vysvětleny podmínky sestavení jídelního plánu a principy programu včetně:
Nutnosti podstoupit odběr krve na stanovení požadovaných hodnot (viz žádanka)
Doporučení pouze 3 denních jídel denně dle individuálního jídelního plánu
Denní konzumace jednoho jablka
Upozornění na možné vedlejší účinky:
Byl/a jsem upozorněn/a, že program může mít následující vedlejší účinky:
Úprava stravy může vést ke změnám ve složení žluči a v některých případech i k pomalému rozpouštění některých žlučových kamenů, které následně mohou vyvolat žlučovou koliku.
U jedinců, trpících dnou, může po zahájení přechodně dojít ke zvýšení kyseliny močové.
U jedinců s nepoznaným zánětem žaludku či jinými skrytými problémy v zažívacím ústrojí může vlivem změny stravy dojít k demaskování a projevu v podobě symptomů jako jsou: pálení žáhy, bolesti žaludku, břicha, nadýmání, průjmy.
U jedinců, kteří nebyli dosud zvyklí konzumovat zeleninu, může po dobu adaptace střevního traktu na nové složení stravy docházet k nepříjemným stavům v podobě nadýmání, průjmů a pod.
U Diabetiků 1. nebo 2. typu, užívajících  perorální antidiabetika nebo inzulín, bude se zahájením jídelníčku dle  programu nutná redukce užívané dávky medikace a častější měření se glukometrem, aby nedocházelo k hypoglykémiím. Je nutná úzká spolupráce s poradcem.Před zahájením programu  se klient zavazuje zkonzultovat své rozhodnutí se svým ošetřujícím diabetologem (eventuelně umožnit komunikaci lékaře s poradcem  k naplánovaní individuálního postupu.
Zpočátku programu  mohou bioimpedanční váhy ukazovat pokles aktivní hmotnosti. Z velké části je toto ovlivněno úbytkem celkové vody, (otoků, vody, vázané v tukové tkáni) a snížením zásob svalového glykogenu.
Během prvních dnů po zahájení programu může dojít k mírnému poklesu hmotnosti i u jedinců, kteří vstoupili do programu s cílem přibrat hmotnost.
Pro  koho není program určen: 
Program nesmí být aplikován na jedince, jejichž zdravotní stav vyžaduje jiná výživová doporučení, než nabízí tento  program
Jídelní plán metabolic balance® nelze vystavit pro těhotné nebo kojící ženy a pro děti do 8 let věku.
Program není určen pro jedince s těžkou poruchou činnosti ledvin nebo jater.
Jídelní plán se také nevystavuje během akutního onemocnění.
V případě zjištění extrémních laboratorních hodnot, či jiných pochybností o zdravotním stavu klienta, není poradce oprávněn žádný plán vystavit, dokud nebude příčina objasněna lékařem.  K tomuto je klient povinen poskytnout přiměřenou součinnost, v opačném případě má poradce právo od smlouvy odstoupit.
Program není vhodný pro psychicky labilní či těžce psychiatricky nemocné nebo drogově závislé jedince (užívající neuroleptika).
Program nelze vystavit, pokud klient nemůže pozřít jablko.
Jídelní plány  jsou vystavovány pro jednotlivé klienty dle jejich individuálních potřeb.
Poradce nenese zodpovědnost za případné zdravotní následky, plynoucí z aplikace jídelního plánu na jinou osobu, než pro kterou byl sestaven.
Prohlášení o zdravotním a psychickém stavu
Klient prohlašuje, že:
Na mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď.
Nezamlčel/a jsem žádné zdravotní obtíže, které by mohly způsobit komplikace při redukci hmotnosti.
Měl/a jsem možnost své rozhodnutí zúčastnit se programu konzultovat se svým lékařem.
Vše jsem si v klidu dostatečně rozmyslel/a,  všemu rozuměl/a a z vlastní vůle chci podstoupit program 
V případě jakýchkoliv obtíží, které by mohly souviset s programem budu včas kontaktovat svého poradce  paní Karlu Krausovou (viz info v záhlaví) a svého lékaře.
Beru  na vědomí, že poradce nenese odpovědnost za doporučení a jejich důsledky, která vznikla na základě nesprávných, zkreslených nebo zatajených informací z mé strany, za nevhodné použití informací, získaných v programu nebo jednání  v rozporu s doporučením poradce.
Zavazuji se,  že budu včas poradce informovat o změnách svého zdravotního stavu tak, aby poradce mohl  optimálně vykonávat svoji poradenskou činnost.
V případě, že otěhotním a dítě budu chtít donosit, program okamžitě po zjištění těhotenství přeruším!!! a následně budu poradce informovat.
Upozornění o poradci
Beru na vědomí, že Karla Krausová vykonává  činnost výživového poradce bez zázemí zdravotnického zařízení, bez pravomoci vypisovat recepty na medikaci nebo odesílat klienty na případná potřebná vyšetření. Tato pravomoc náleží pouze poradci,  který je zároveň lékař.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí  osobních  údajů  je  dobrovolné,  ale  nezbytné  pro  vyhotovení  osobního  jídelního  plánu
Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s poskytováním  poradenských služeb. Tato povinnosti může být prolomena pouze písemným prohlášením klienta, nebo pokud je to nezbytné k ochraně života nebo zdraví klienta. Povinností mlčenlivosti je poradce vázán i po skončení platnosti této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na případné zástupce poradce.
Podpisem souhlasu s obchodními podmínkami dávám poradci  výslovný souhlas k uchovávání a zpracovávání mých osobních informací v rozsahu, nezbytném  pro sestavení jídelního plánu a výkon jeho poradenské činnosti:
Jméno, datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje, údaje o hmotnosti, složení těla, výšce, krevním tlaku,zdravotních a psychických obtížích, užívané medikaci, potravinových  doplňcích, jídelníčku, pohybové aktivitě a výsledcích vstupních krevních odběrů pro sestavení jídelního plánu 
Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje a výsledky krevních testů byly za účelem zhotovení jídelního plánu,  bezpečnostní kontroly a kontroly kvality péče o klienty zadány  do softwarového systému  společnosti GmBh.
Poskytnutá data nebudou užívána za jiným než výše zmíněným účelem, ani vydána nepovolaným osobám a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Klient má právo svůj souhlas odvolat písemně na adresu působiště výživového poradce.
Může požádat o přístup ke  svým poskytnutým osobním údajům. Dále má na  základě §  11,12 a 21  zákona  č.  101/2000 Sb.,  tj.  zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů .
Kvalita a podmínky poskytování poradenských služeb
Byl jsem informován, že k úspěchu metody  je vhodné účastnit se  schůzek s poradcem a dodržovat pravidla programu, se kterými mne poradce seznámil.
Byl jsem informován a uvědomuji si, že úspěšnost ve výživovém programu závisí na míře mojí spolupráce s poradcem a na míře dodržování pravidel programu
Beru na vědomí, že rady a doporučení poradce nenahrazují lékařské doporučení či vyšetření, ani léčbu!
Poradce nezodpovídá za  případné  negativní  důsledky  programu především v  případě,  kdy  klient  bezdůvodně změní navržené postupy, nahradí  je  jinými  bez  vědomí  poradce,  změní  dávkování  nebo  neoznámí  změny ve svém zdravotním stavu. 
Poradce nezodpovídá za působení navržených postupů v případě, že klient zatajil/a užívání psychofarmak nebo vážná onemocnění včetně použití léků.
Poradce je povinen postupovat při poskytování poradenských služeb s řádnou péčí. Poradenské služby provádí poradce formou rad a doporučení klientovi, jejichž dodržování nesmí být na klientovi nijak vynucováno.
Poradce může své služby poskytovat osobně F2F nebo on line (e.mail, skype, telefon)
Platební podmínky
V ceně programu není zahrnuta cena krevního odběru. 
Ceny za program 
Pro jednotlivce (osobní konzultace)………………….7 900,-  Kč.
Cena za celý program a poradenské služby poradce zahrnuje:
vstupní anamnézu,
zhodnocení zdravotního stavu,
měření, vážení, analýzu dosavadního jídelníčku,
sestavení individuálního jídelního plánu, předání a vysvětlení, detailní popis principů metody, informační materiály a další doporučení dle aktuálního zdravotního stavu,cca 6 konzultací dle harmonogramu v průběhu cca 1/2 roku s kontrolou stavu a průběhu redukce hmotnosti, konzultace přípravy pokrmů, zdravotního stavu aj. obtíží během programu , možnost konzultace s poradcem 
Možnost konzultace s poradcem  po telefonu / e-mailem v průběhu programu 
Způsob platby za program:
Před sestavením jídelního plánu  v hotovosti osobně poradci (proti příjmovému dokladu) nebo převodem na účet:
13 84 50 40 17 /3030, air bank. Faktura dojde e.mailem.
Storno podmínky
Po úhradě  za program  poradce připraví individuální jídelní plán  a vydá klientovi jeho první část. Druhou část programu klient dostane dle dohody nebo po úbytku alespoň poloviny plánované redukce váhy. Poradce se zavazuje  poskytnout klientovi  služby v rozsahu, popsaném výše.
Klient má možnost program přerušit nebo ukončit: 
Před sestavením jídelního plánu lze odstoupivšímu klientovi vrátit celou sumu, kterou již zaplatil, mínus  500,-  Kč.
Pokud chce klient od programu odstoupit po vyhotovení jídelního plánu, storno poplatek je 50% z celkové ceny za plán. Klient ale nemá nárok na celý jídelní plán.
Poradce může od spolupráce odstoupit pokud:
Klient nespolupracuje, uvádí záměrně nepravdivé informace, neuhradí včas zmíněný poplatek, nebo hrubě porušuje doporučená pravidla. V takovém případě klientovi nenáleží vrácení peněz za program.
Datum zahájení spolupráce mezi poradcem 
Datum zahájení spolupráce mezi poradcem a klientem počíná dnem podpisu  tohoto dokumentu a uhrazením minimálně 50% z celkové ceny za program.
Prohlášení
Potvrzuji, že před podpisem tohoto dokumentu jsem se seznámil/a s jeho obsahem. Přečetl/a jsem si všechny body, všemu jsem porozuměl/a a svým podpisem stvrzuji souhlas s výše popsanými obchodními podmínkami programu 
Závěrečná ustanovení
Vztahy, tímto dokumentem  výslovně neupravené, se řídí Novým občanským  zákoníkem,  právním řádem ČR  a obecně platným morálním kodexem.
Všeobecné obchodní podmínky (informovaný souhlas) pro jídelní program 
Poskytovatel poradenství: Karla Krausová (číslo licence: 20090)
IČ 159 18 653
Kancelář: Semanského 580/6  
Praha 10, PSČ 104 00
karla@milionovadieta.cz,
karlakrausova@seznam.cz
(Metabolic balance® GmbH Isen. Nabídka služeb v oblasti  celostní podpory zdraví.  Jídelní plány pro podporu celkové regulace látkové výměny  mohou  nabídnout pouze  autorizovaní, speciálně vyškolení poradci.)